หนังสือเดินทาง
เมื่อเดินทางบนเที่ยวบินของเรา ผู้โดยสารต้องพกหนังสือเดินทาง/เอกสารเดินทางคนต่างด้าวที่เกี่ยวข้องของตนเอง รวมถึงของเด็กและทารกที่อายุต่ำกว่าสองปี หนังสือเดินทางของคุณต้องยังไม่หมดอายุตลอดระยะเวลาการเดินทางของคุณ โปรดทราบว่าหลายประเทศมีข้อกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอายุของหนังสือเดินทาง และอาจกําหนดให้หนังสือเดินทางมีอายุใช้ได้ 6 เดือนขึ้นไป เราขอแนะนําให้ผู้โดยสารเยี่ยมชมเว็บไซต์ทางการของประเทศปลายทาง สําหรับข้อกําหนดที่เฉพาะเจาะจงของอายุหนังสือเดินทางที่สามารถใช้เดินทางเข้าประเทศได้

 

วีซ่า
คุณอาจต้องมีวีซ่า (ตามความเกี่ยวข้อง) เพื่อเดินทางเข้าประเทศปลายทางของคุณ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสัญชาติของคุณ จุดประสงค์ในการเดินทางเข้าประเทศ และเที่ยวบินเชื่อมต่อของคุณ โปรดทราบว่าข้อกําหนดในการเข้าประเทศอาจแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละประเทศ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

หากคุณต้องมีวีซ่าสําหรับการเดินทางของคุณ คุณสามารถยื่นขอวีซ่าได้โดยตรงกับสํานักงานกงสุลของประเทศที่คุณต้องการจะเดินทางไป คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการขอเอกสารเดินทางคนต่างด้าวที่จําเป็นทั้งหมด รวมถึงวีซ่าที่จําเป็นสําหรับการเดินทางจากประเทศต้นทางและปลายทางของคุณ รวมถึงประเทศที่เดินทางผ่าน

 

โปรดไปที่เว็บไซต์  เว็บไซต์ศูนย์การเดินทาง IATA สําหรับรายละเอียด