ค่าน้ำมัน

สายการบินเกรทเตอร์เบย์จะคิดค่าน้ำมันกับตั๋วโดยสารในทุกเที่ยวบิน ดังต่อไปนี้:

 

ต้นทาง*

จำนวนค่าน้ำมัน**(วันที่ออกตั๋วโดยสาร)

(เทียบเท่ากับสกุลเงินท้องถิ่น ณ จุดขาย)

จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2024เริ่ม 1 ก.ค 2567

ญี่ปุ่น

JPY 7500

JPY 7500
เกาหลี
KRW 30000
KRW 27200
ฟิลิปปินส์PHP 611
PHP 498
จีนแผ่นดินใหญ่CNY 135CNY 135

HKG

(จุดหมายปลายทาง: จีนแผ่นดินใหญ่)

HKD 165HKD 165

ต้นทางของเที่ยวบินของสายการบินเกรทเตอร์เบย์ทั้งหมด ยกเว้นญี่ปุ่น เกาหลี และฟิลิปปินส์

จีนแผ่นดินใหญ่ และต้นทาง HKG

(จุดหมายปลายทาง: จีนแผ่นดินใหญ่)

HKD 265
HKD 265

* จุดออกเดินทางจุดแรกของการเดินทางทั้งหมดในการจองครั้งเดียว

** ค่าน้ำมัน

ก. มีผลกับผู้โดยสารทุกคน ยกเว้นเด็กทารกที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปีที่ไม่มีที่นั่ง

ข. มีผลกับค่าโดยสารทั้งหมด

ค. มีผลกับแต่ละช่วงของการบินและต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน

ง. อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิง

จ. ไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการร่วมของเรือเฟอรรี่ที่เดินทางไป-กลับฮ่องกง