สารบัญ

ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์นี้เป็นของและดําเนินการโดยบริษัท เกรทเทอร์ เบย์ แอร์ไลน์ จํากัด:

ในข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (1) คำว่า "เรา" "ของเรา" หรือ "พวกเรา" หมายถึงบริษัท เกรทเทอร์ เบย์ แอร์ไลน์ จํากัด (2) คำว่า "คุณ" หรือ "ของคุณ" หมายถึงบุคคลที่เข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้ (รวมถึงกลุ่มบุคคลที่เข้าถึงเว็บไซต์นี้ในนามของบุคคลอื่น) (3) คำว่า "เนื้อหา" หรือ "กลุ่มเนื้อหา" รวมถึงข้อมูล รายละเอียด และฐานข้อมูล และ (4) คำว่า "บุคคล" หมายถึงบุคคลธรรมดาและบุคคลตามกฎหมาย

โปรดตรวจสอบข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ก่อนใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยการใช้เว็บไซต์นี้ จะถือว่าคุณยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้

การใช้เว็บไซต์นี้

การใช้งานเว็บไซต์นี้โดยคุณเป็นการใช้งานส่วนบุคคลสําหรับคุณ  เราให้บริการเว็บไซต์นี้เพื่ออนุญาตให้คุณดูความพร้อมใช้งานของบริการและสินค้าของเรา และเพื่อทําธุรกรรมกับเรา ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

คุณสามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เท่านั้น เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและมีความเหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมดในภูมิภาคเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (“ฮ่องกง”) หรือในเขตอํานาจทางกฎหมายอื่นใดที่คุณกําลังเข้าถึงเว็บไซต์นี้ และคุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้ในลักษณะอื่นใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณต้องไม่โพสต์ ส่งหรือเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ บนหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้ ซึ่งเป็นอันตรายหรืออาจเป็นอันตราย มีเนื้อหาลามกอนาจาร หมิ่นประมาทหรือผิดกฎหมาย ทำรายการจองที่เป็นเท็จ ไม่ได้รับอนุญาต หรือฉ้อโกง ใช้เว็บไซต์นี้ในลักษณะที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น นิยาม เปลี่ยนแปลง รบกวน หรือแทรกแซงเว็บไซต์นี้หรือรหัสซอฟต์แวร์พื้นฐาน แสวงหาหรือพยายามที่จะแสวงหาการเข้าถึงเครือข่ายหรือบัญชีใด ๆ ของเรา หรือข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้รายอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม หรืออนุญาตให้ลงทะเบียนอัตโนมัติ การเข้าสู่ระบบหรือการเข้าถึงเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์นี้

การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้โดยคุณจะเป็นการใช้งานชั่วคราว เรามีสิทธิ์ที่จะจํากัด แก้ไข หรือเพิกถอนบริการที่คุณสามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

การบังคับใช้ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับการใช้งานเว็บไซต์นี้โดยคุณเท่านั้น (รวมถึงการใช้เนื้อหาจากเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์ขนาดเล็กใด ๆ บนเว็บไซต์นี้)

เงื่อนไขที่แยกต่างหากจะมีผลบังคับใช้กับการขนส่งของสายการบิน การจับรางวัล การแข่งขัน หรือโปรโมชั่นอื่น ๆ ที่เราอาจดําเนินการเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณซื้อตั๋วโดยสารบนเว็บไซต์นี้สําหรับเที่ยวบินที่ดําเนินการโดยเรา เงื่อนไขการขนส่งของเราสําหรับผู้โดยสารและสัมภาระจะมีผลบังคับใช้ ดูเงื่อนไขการขนส่งของเรา

หากในดุลยพินิจของเรานั้นมีเหตุให้เชื่อได้ว่าคุณ (หรือบุคคลที่เข้าถึงหรือเว็บไซต์นี้ในนามของคุณ) ละเมิดข้อกําหนดและเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้ เรามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจองและการซื้อของคุณโดยไม่ต้องอ้างอิงถึงคุณ และ/หรือปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์นี้และปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์นี้โดยคุณ ซึ่งการดำเนินการเหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์และการเยียวยาอื่น ๆ ของเราตามกฎหมาย

การที่เราไม่ได้ยืนยันการใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่เราพึงมีภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ จะไม่ถือว่าเราได้สละซึ่งสิทธิ์ของเราในการยืนยันสิทธิ์เดียวกันหรือสิทธิ์อื่นใด ไม่ว่าจะในเวลาใดหรือต่อบุคคลอื่นใด

หากพบว่าข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกําหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกําหนดที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้จะถูกลบออกจากข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โดยจะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องหรือความสามารถในการการบังคับใช้ของข้อกําหนดอื่นใด

การรักษาความปลอดภัย

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในดูแลรักษาข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ (เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และหมายเลขประจําตัวส่วนบุคคล) และข้อมูลการจอง (เช่น หมายเลขอ้างอิงการจองและกําหนดการเดินทางของคุณ) ให้เป็นความลับ และต้องตรวจสอบให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ มือถือ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณ หากคุณมีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าการเข้าถึงเว็บไซต์นี้โดยคุณไม่ปลอดภัยอีกต่อไป (ตัวอย่างเช่น กรณีที่ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือหมายเลขประจําตัวส่วนบุคคลของคุณสูญหาย ถูกโจรกรรมหรือถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการนำไปใช้) คุณต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเข้าถึงที่ได้รับผลกระทบโดยทันที

การคุ้มครองข้อมูลและคุกกี้

เมื่อคุณใช้เว็บไซต์นี้ ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณให้ไว้กับเราจะถูกใช้หรือจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

[ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้และการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้จะมีอยู่ในหน้าคุกกี้ของเรา]

กรรมสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ ลักษณะที่ปรากฎ การจัดวางและเค้าโครงของเว็บไซต์นี้ รหัสซอฟต์แวร์พื้นฐาน ชื่อ โลโก้ ตารางเที่ยวบินและราคา และข้อมูลพื้นฐานจะอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในฐานข้อมูล และ/หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่เป็นของเราหรือตกเป็นของเราหรือผู้ออกใบอนุญาตของเรา เว้นแต่จะมีการอนุญาตเป็นอื่นภายในข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณต้องไม่คัดลอก แก้ไข เปลี่ยนแปลง เผยแพร่ ออกอากาศ แจกจ่าย ขาย หรือถ่ายโอน (ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน) เนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์นี้หรือรหัสซอฟต์แวร์พื้นฐานหรือข้อมูลสําคัญ

การปฏิเสธความรับผิดชอบในการรับประกัน

ข้อมูล บริการ และเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการจัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็น" และ "ตามที่มี" โดยไม่มีการรับประกัน (ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) หรือการรับรองใด ๆ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูล บริการ และเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ เราไม่ให้การรับประกันใด ๆ ในแง่ของความน่าเชื่อถือ ความเสถียร หรือลักษณะที่ปราศจากไวรัสของซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ หรือสําหรับความพร้อมใช้งานของไซต์ดาวน์โหลด หากมี คุณต้องใช้ความระมัดระวังของคุณเองในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งที่คุณเลือกใช้งานจากเว็บไซต์ของเรานั้น จะปราศจากไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่อาจรบกวนหรือทําลายการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ

ข้อจํากัดความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ทั้งทางตรง ทางอ้อม เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เป็นไปเพื่อการลงโทษ เพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง หรือที่เป็นผลสืบเนื่อง ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม อันเกิดขึ้นจากการเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์นี้หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงการสูญเสียผลกําไรและความสูญเสียอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นไปตามการพิจารณาของคู่สัญญาหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าจะเกิดจากการละเมิดสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดในผลิตภัณฑ์ หรืออื่น ๆ แม้ว่าจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

ข้อจํากัดข้างต้นมีผลบังคับใช้ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่มีข้อความใดในข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดของเราต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ การฉ้อฉล และการบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อฉ้อโกล หรือความรับผิดอื่นใดที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจํากัดได้ตามกฎหมายของฮ่องกง

การดาวน์โหลด ติดตั้ง และใช้งานผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ดาวน์โหลดจากส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้หรือผ่านลิงก์ที่เว็บไซต์นี้นำทางไป จะถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง

การชดใช้ความเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย แก้ต่าง และปกป้องเราจากความรับผิด ความสูญเสีย การเรียกร้องค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (รวมถึงการละเมิดโดยบุคคลที่ดําเนินการในนามของคุณ)

การเปลี่ยนแปลง

เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อมูล บริการ ผลิตภัณฑ์ และเนื้อหาอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้ หรือยุติเว็บไซต์นี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราอาจแก้ไขข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา และการเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณจะถือเป็นการยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขแล้ว

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจทางกฎหมาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมและการตีความตามกฎหมายของฮ่องกง คุณให้ความยินยอมต่อเขตอำนาจทางกฎหมายที่มิได้เป็นอำนาจสิทธิ์ขาดแต่เพียงแห่งเดียวของศาลในฮ่องกง สำหรับการดําเนินการทางกฎหมายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ของเราและ/หรือข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และเราขอสงวนสิทธิ์ในการฟ้องร้องดําเนินคดีต่อคุณสําหรับการละเมิดข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในศาลของประเทศที่คุณอาศัยอยู่ สถานที่ที่คุณเข้าถึง ใช้งาน หรือจัดเก็บเนื้อหาใดๆ ที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ สถานที่ที่คุณละเมิดข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ สถานที่ที่คุณอนุญาตให้มีการกระทําใด ๆ ข้างต้น และ/หรือเขตอํานาจทางกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง