การเช็คอินออนไลน์

การเช็คอินออนไลน์

ขยายทั้งหมดยุบทั้งหมด

ผู้โดยสารสามารถเช็คอินออนไลน์ได้ตั้งแต่ 24 ชั่วโมงจนถึง 90 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินผ่านการเช็คอินออนไลน์ 

หรือคุณสามารถเช็คอินที่สนามบินได้ โปรดทราบว่าเวลาเปิดทําการและเวลาปิดทําการของเคาน์เตอร์เช็คอินอาจแตกต่างกันไปตามสถานที่ และขึ้นอยู่กับข้อจํากัดของสนามบินในท้องถิ่น ขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบหน้าข้อมูลสนามบินที่ระบุ ของสนามบินที่ท่านออกเดินทางสําหรับข้อมูลล่าสุด

 

ผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังไม่หมดอายุสามารถใช้บริการเช็คอินออนไลน์ได้ ยกเว้นผู้โดยสารที่มีคําขอพิเศษหรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น บริการเก้าอี้รถเข็นหรือความช่วยเหลือทางการแพทย์ พวกเขาจะต้องไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินเพื่อเช็คอินเที่ยวบิน

ไม่สามารถเช็คอินออนไลน์สําหรับผู้โดยสารกลุ่ม โปรดทราบว่าที่นั่งสําหรับผู้โดยสารกลุ่มจะได้รับการจัดการโดยสายการบิน

สามารถเช็คอินออนไลน์ได้ตั้งแต่ 24 ชั่วโมงจนถึง 90 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน ผู้โดยสารที่มีสัมภาระเช็คอินจะต้องมาถึงเคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินล่วงหน้าอย่างน้อย 60 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน ผู้โดยสารที่ไม่สามารถมาแสดงตนได้ตรงเวลาจะไม่สามารถเช็คอินเที่ยวบินของตนได้

ท่านต้องยกเลิกการเช็คอินทางออนไลน์ของท่านก่อนผ่านทางจัดการการจอง โปรดดูนโยบายการยกเลิกของเราสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังไม่หมดอายุสามารถใช้บริการเช็คอินออนไลน์ได้ ยกเว้นผู้โดยสารที่มีคําขอพิเศษหรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น บริการเก้าอี้รถเข็นหรือความช่วยเหลือทางการแพทย์ พวกเขาจะต้องไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินเพื่อเช็คอินเที่ยวบิน

สถานการณ์ปกติ

กรุณาใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้เพื่อรับและพิมพ์บอร์ดดิ้งพาสของท่าน:

  1. บอร์ดดิ้งพาสที่พิมพ์ด้วยตนเอง หลังจากเสร็จสิ้นการเช็คอินออนไลน์
  2. ที่เครื่องเช็คอินด้วยตนเอง (CUSS)
  3. ที่เคาน์เตอร์เช็คอินเมื่อมาถึงสนามบิน

 

สถานการณ์การระบาดครั้งใหญ่
เนื่องจากการแพร่ระบาดของทั่วโลกของโควิด-19 ผู้โดยสารทุกคนจะต้องขอรับบอร์ดดิ้งพาสที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบิน

ไม่ได้ คุณต้องดำเนินการที่สนามบิน หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

การซื้ออาหารล่วงหน้าจะสามารถดำเนินการได้จนถึง 48 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออกเดินทางเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่สามารถซื้อได้หลังจากเช็คอินออนไลน์

คุณสามารถซื้อสัมภาระเพิ่มเติมได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถจองที่นั่งได้ในช่วง 24 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง

 

หากคุณต้องการซื้อที่นั่งหรือน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตเพิ่มเติมหลังจากเช็คอินออนไลน์แล้ว คุณจะต้อง:

  1. ยกเลิกการเช็คอินออนไลน์ของคุณผ่านจัดการการจอง
  2. ภายในจัดการการจอง ซื้อที่นั่งและ/หรือน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตเพิ่มเติมและดําเนินการชําระเงิน
  3. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนเว็บเพื่อเช็คอินเที่ยวบินของคุณทางออนไลน์อีกครั้ง