การยกเลิกและการคืนเงิน

การยกเลิก & การคืนเงิน

ขยายทั้งหมดยุบทั้งหมด

ค่าโดยสาร บริการชําระเงินล่วงหน้า ค่าธรรมเนียม และค่าธรรมเนียมพิเศษจะไม่สามารถคืนเงินได้ ในขณะที่ภาษีที่ไม่ได้ใช้ในบัตรโดยสารของคุณสามารถขอคืนเงินได้

สําหรับบัตรโดยสารที่ออกโดยบริษัทตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อบริษัทตัวแทนจำหน่ายของท่านเพื่อตรวจสอบข้อกําหนดและเงื่อนไขของบัตรโดยสารของท่าน และขอคืนเงิน หากมี

สําหรับบัตรโดยสารที่ออกโดยศูนย์บริการของเรา โปรดส่งอีเมลไปที่ศูนย์บริการ เพื่อขอความช่วยเหลือ  

สําหรับบัตรโดยสารที่ออกผ่านเว็บไซต์ของเรา โปรดเลือกการคืนเงินโดยสมัครใจและสมัครขอคืนภาษีทางออนไลน์ผ่าน จัดการการจอง การดำเนินการจะใช้เวลาประมาณ 4-6 สัปดาห์ และอาจมีค่าธรรมเนียมบริการ 

สําหรับการยกเลิกการจองโดยไม่สมัครใจ โปรดดูที่หน้า เหตุการณ์ไม่ปกติในเที่ยวบิน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 

บริการแบบชําระเงินล่วงหน้าทั้งหมด เช่น การซื้อที่นั่งล่วงหน้า การซื้ออาหารล่วงหน้า การซื้อน้ำหนักล่วงหน้า ฯลฯ ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้

 

จะไม่มีการคืนเงินสําหรับค่าโดยสาร บริการชําระเงินล่วงหน้า ค่าธรรมเนียม และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหากคุณพลาดเที่ยวบิน บัตรโดยสารของเที่ยวบินที่พลาดจะถูกริบและไม่สามารถโอนไปยังเที่ยวบินอื่นได้ ภาษีที่ไม่ได้ใช้ในบัตรโดยสารของคุณจะสามารถขอเงินคืนได้ โปรดติดต่อบริษัทตัวแทนออกบัตรโดยสารของท่านเพื่อขอคืนเงินภาษี

สำหรับบัตรโดยสารที่ออกโดยตัวแทนจำหน่าย โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณเพื่อขอเงินคืนภาษี  

สําหรับบัตรโดยสารที่ออกโดยศูนย์บริการของเรา โปรดส่งอีเมลไปที่ศูนย์บริการ เพื่อยื่นขอเงินคืนภาษี

สําหรับบัตรโดยสารที่ออกผ่านเว็บไซต์ของเรา โปรดเลือกการคืนเงินโดยสมัครใจและสมัครผ่าน จัดการการจอง  การดําเนินการจะใช้เวลาประมาณ 4-6 สัปดาห์ และอาจ มีค่าธรรมเนียมการบริการ

กรุณาไปที่หน้าการยกเลิกเที่ยวบินสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม